Thov saib ntu ntawm nov hais txog tsev kawm ntawv cov ntaub ntawv, tej uas yuav ua rau tom ntej nov thiab cov kev pab rau niam txiv. 


Ntaub ntawv qhia txog tsev kawm ntawv hauv nroog Appleton cov tsev kawm ntawv Charter 

Vim li cas thiaj muaj tsev kawm ntawv Charter ?


Kev sib txuas lus

Yer Lor
Hmong Cultural Support Specialist
Appleton Area School District
Located at North High School
(920) 832-5741
email

Ger Vang
Hmong Cultural Support Specialist
Appleton Area School District
Special Ed/ELL
Located at West High School
(920) 832-6103
email

Website by SchoolMessenger Presence. © 2018 West Corporation. All rights reserved.